Projektek

LEADER

 

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Közösségi tevékenységek erosítése eszközbeszerzés támogatásával VP6-19.2.1.-46-5.1-22

Projekt címe, azonosító száma: Újudvar élhetőbbé tétele „3389648960”

Szerződött támogatás összege: 3.924.104,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

Projekt tartalmának rövid bemutatása: A település élhetőbbé tétele a közbiztonság fejlesztése és a településkép megóvása, gondozása révén. A közösségi tevékenységeket eszközök beszerzésével tervezzük fejleszteni a hatékony és eredményes kivitelezés érdekében. Kamerarendszert korszerűsítjük a meglévő régi kamerák cseréjével, továbbá zöldterület gondozásához szerzünk be eszközöket.

A projekt befejezésének várható dátuma: 2023.06.15.

________________________________________________________________________

 

TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00041 azonosítójú projekt rövid ismertetése

Újudvar község belterületi vízrendezése

 

Újudvar községet az elmúlt években többször érte a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadékok előfordulása esetén a belterületen lefolyó csapadékok okozta káresemény. Ezen események főként a település belterületén jelentkeztek. A község belterületének a védelme úgy valósult meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörtént a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és (külterület felé irányuló) tovább vezetésével.

A belterület rendezéssel párhuzamosan a külterületi elvezető árokrendszer rekonstrukciója is megvalósult oly módon, hogy a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, az Újudvari és a Principális csatorna irányába.  

A fejlesztés után kapott természeti értékek megtartása, az egészséges környezet megőrzése kedvező helyzetbe hozza a községben élőket, csökken az elvándorlási kedv, növekedik az állandó, illetve ideiglenesen itt tartózkodó lakosság száma. Ezáltal a fejlesztés környezeti hatása pozitív, csatlakozik a környező térség és a régió operatív tervének megvalósításához, perspektívát teremt további projektek megvalósításához.

 

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

 1. Ifjúság utca környezete

Az Á-1 jelű árkon a befogadó Principális csatornától indul a beavatkozás. A 0+000-0+755,1 km

szelvények között az árok profilozás valósult meg 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsű hajlással. A 0+755,1 - 1+083,1 km szelvények közötti szakaszon a meglévő árok profilozása és mederburkolása történt. Az 1+083,1 – 1+306 km szelvények közötti szakaszon az Ifjúság utca Ny-i oldali árkában az árok profilozását, meder burkolását történt meg. A meglévő árok az 1+250 km szelvényig tart, ezt követően 56 fm hosszal meghosszabbításra került az árok, a lakóingatlanok végéig.

Á-1 árok hossza 1306 m.

A lakott részen indokolt az á-1-1 árok földárokkénti, az Á-1-2 árok burkolt árokkénti kialakítása összesen 328,9 m hosszon.

Á-1-1 árok hossza 96,3 m.

Á-1-2 árok hossza 235,3 m.

 1. Dózsa György utca

A Dózsa Gy. utcában 811,6 m hosszon a meglévő árkot profilozni, illetve árokburkolattal kellett ellátni (Á-2 j. árok). A rossz állapotú átereszeket új csőáteresszel kell kiépíteni.

Á-2 árok hossza 811,6 m.

A Dózsa György utca útburkolata mellett a Dózsa Gy. u 30. számú ingatlanig bazaltkőből kialakított folyóka-vápa került kialakításra, melyeknek a tovább vezetése a befogadóig történik.

F-9 folyóka hossza: 24,5 m.

 1. Petőfi Sándor utca

Az Á-3 és Á-3-1 jelű árkok profilozása, burkolása a munka tárgya. A meglévő átereszeket Ø50/beton átereszekre cseréltük, 1-1 áteresz meghagyásával, melyek mind átmérőben, mind szintben megfelelőek.

Á-3-1 árok hossza 329,9 m.

Á-3 árok hossza 339,6 m.

Az utca elején az Újudvari patakba való betorkolásnál folyókával kellett elvezetni a vizet (F-6 és F-7 j. folyóka). Ezen a szakaszon csapadékcsatornát is kellett építeni a felsőbb szakaszon építendő árkok befogadóba kötése érdekében (CS-1).

F-6 folyóka hossza 44 m.

F-7 folyóka hossza 21 m.

CS-1 csatorna: Φ50 cm átmérőjű csapadékcsatorna hossza 52,5 m.

 1. Kanizsai utca

A Kanizsai utca K-i oldalán az A-4 jelű árkot 472,5 fm hosszon profilozni kellett 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsű hajlással. Az árok befogadója az Ország út (7527 sz. Nagykanizsa – Pacsa összekötő út).

Á-4 árok hossza 472,5 m.

 1. Ország utca

A meglévő föld árok a 03 hrsz.-ú területen profilozásra került, a 0+000 – 0+137,8 km szelvények között, a belterületi (49 hrsz) szakaszon 0+137,8 – 0+273 km szelvények között az árok profilozása és meder burkolása történt meg.

A meglévő átereszek Ø50/beton átereszekre kerültek cserélésre.

Á-5 árok hossza 273 m.

 1. 395 hrsz-ú út

A belterületi (lakott részen) burkolt folyókát kellett építeni az út jobb oldalán 136,8 m hosszban (F-8).

F-8 folyóka hossza 136,8 m.

 

TOVÁBBI PROJEKTELEMEK

A projekt megvalósítása során Tervezési feladatok, Építési közbeszerzés, Kötelező nyilvánosság, a Szemléletformálás, a kivitelezési munkákat végig kísérő Műszaki ellenőrzés, valamint a projekt előrehaladását segítő és végző Projektmenedzsmenti munkák is megvalósultak. Elszámolásuk a projekt során megtörtént.

 

ÖSSZEGZÉS

A fejlesztés olyan hiányzó kapacitások megvalósítását célozta meg, amely a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban nem részesült támogatásban.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó környezetbiztonsági fejlesztés eredményeként csökkent a belterületi károk kialakulásának kockázata. A projekt megvalósítását és fenntartását nem veszélyeztette, illetve veszélyezteti a klímaváltozás, azonban a projekt célja a klímaváltozásra való felkészülés volt a várhatóan egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású csapadék mennyiségének megfelelő elvezetése a településen.

A tervezett fejlesztés mind gazdasági, mind környezeti és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

________________________________________________________________________

 

 

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00041 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 124 709 979 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
Tervezett létesítmények teljes hossza: 4143 m.
A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és (külterület felé irányuló) tovább vezetésével.
A belterület rendezéssel párhuzamosan a külterületi elvezető árokrendszer rekonstrukciója is tervezésre kerül oly módon, hogy a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, az Újudvari és a Principális csatorna irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.
A belterületi rendezés Újudvar belterületi utcáit (Petőfi, Dózsa, Ifjúság, Ország, Kanizsai és 395 hrsz.), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.
A projekt várható befejezése: 2022.december 31.

________________________________________________________________________

 

 

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés tárgyú felhívás     

                                                               

Az Európai Bizottság ország-specifikus ajánlásaival összhangban Magyarország továbbfejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények kapacitásait és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét. Ennek érdekében a Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

________________________________________________________________________

 

A TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatás Újudvar településen

A szerződött támogatás összege: 93.082 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Célunk egy termelői piac létrehozása a falu központjában, mely mindenki számára elérhető. A fedett termelői piac otthont adhatna az őstermelők, kistermelők, gazdálkodók számára, akik termékeiket könnyen, családias körülmények között értékesíthetnék. A helyi és környékbeli termelők állandó látogatói különböző falunapi rendezvényeknek ahol szintén tudják magukat népszerűsíteni, de a környékben állandópiac sajnos nincs, így nem is alakulhat ki állandó ügyfélkör számukra. A város közelsége, Újudvar turisztikai látnivalói mellett biztos kereslet lenne ahelyi termékekre, hiszen egyre nagyobb teret hódítanak a természetes összetevőkből készült, adalékanyag nélküli, bio, házi készítésű termékek. A termelőket összefogó közösségi helyszín, az árusítás helyszínének biztosítása, nem csak gazdaságilag hatna pozitívan, hanem a falu életét,turizmusát is gyarapítaná. A térségben a termelők az alábbi tevékenységekkel jelennek meg a piacon: Állattartó: 9fő Méhész: 16fő Tejfeldolgozó: 13 fő Növénytermesztő: 8fő Zöldség és gyümölcstermelő és feldolgozó: 32fő Borász:7fő Kézimunkázó: 16fő Kézműves:11fő A helyi terméket előállítók ösztönzésében, megkeresésében nagy szerepet vállalna az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület helyi akció csoportja is. A termelői piac szerepe hangsúlyossá válna a településen és annak fenntartása is biztosítottnak látszik.

Műszaki tartalom:

A beruházási koncepció megvalósítása érdekében az alábbi építészeti, telepítési megoldásokat tervezzük:

- A volt 351. helyrajzi számú ingatlanon meglévő lakóépületben helyezzük el a piacfelügyelői irodát, illetve a kitelepüléshez használt eszközök (asztal, polc, állvány stb.) tárolására alkalmas raktárt, valamint a piac személyforgalmát kiszolgáló nyilvános használatú női és férfi illemhelyet.

Az épület állagára illetve a pályázati felhívásban rögzített követelményekre tekintettel Az épület teljes felújítása, energetikai korszerűsítése és akadálymentesítése tervezett.

A felújítással elkészül az épület teljes körű energetikai felújítása a teljes gépészet és a villamos hálózat korszerűsítésével együtt.

A tevékenységben részt vevő helyi kistermelők esetleg helyi vállalkozások számára biztosítható lenne a helyi termékek megfelelően higiénikus kezelése, értékesítésre történő előkészítése. A két épület összekötéseként, egyúttal a teret észak-nyugati oldalon lezárva, egy fedett, oldalt nyitott pavilonszerű csarnok tervezett, ahol esőtől és naptól védett helyen a helyi kistermelők kitelepülésének elárusító helyeit, standjait lehet biztosítani.

A tervezett épület fa vázszerkezettel, magas tetős lefedéssel készül, környezetbe illő formai kialakítással és anyagválasztással.

Az épület mellett a tervezett fedett elárusító pavilon, valamint a telekhatáron lévő önkormányzati épülettel körbezárt terület megközelítését a volt 351. helyrajzi számú ingatlanon lévő épületen keresztül (mint fogadóépületen) gyalogosan, Fő utca felől az új elárusító  pavilonon keresztül szintén gyalogosan, míg a gépkocsival történő megközelítést, áruszállítást a Szent Orbán tér felől lehet biztosítani a megfelelő csatlakozás kiépítése esetén.

Az épületekkel körülhatárolt belső terület egy részén a gépjárművek parkolását lehetővé tevő szilárd burkolatú parkoló létesülne.

A piac létesítményeinek, térfelületeinek tervezése az energia hatékonyság kötelező előírásainak tanúsítással és méretező számítással igazolt teljesítésével (megmaradó épületek)és az esélyegyenlőség biztosításának feltétel rendszere alapján valamennyi korcsoport és állapot igényeinek figyelembevételével történik.

A fentiek megvalósítására a rendelkezésre álló 351 helyrajzi számú területeken a meglévő, megfelelő szerkezeti állapotú épületek korszerűsítésével felújításával illetve átalakításával, valamint új építésű nyitott elárusító csarnok és burkolt térfelület létesítésével egy faluképbe illő központi területet kíván kialakítani, mely az elsődleges funkciójával és a kapcsolható tevékenységekkel a község  gazdasági központjává válhat. A kivitelezési munkák befejezési dátuma: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-ZA1-2016-00008

________________________________________________________________________

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar Község Önkormányzata ASP központhoz való cstalakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal 2015. január 1-jén jött létre, Magyarszentmiklós, Sormás és Újudvar településekkel. Az ASP projekthez való csatlakozással 3 db új munkaállomás, számítógépek monitorokkal együtt, egy notebook MS Windowskörnyezetben szoftverekkel kerültek beszerzésre. A munkaállomásokhoz tartozó, valamint ASP egyes moduljait használó köztisztviselők számára összesen 8 darab kártyaolvasó került beszerzésre, valamint a munkavégzéshez szükséges 2 darab switch és munkaállomásonként egy szünetmentes tápegység. Az Újudvari Közös Hivatal jelenlegi létszáma 10 fő, melyből 8 fő használja az ASP rendszert aktívan. A gazdálkodási központ Újudvar, ahol 3 település pénzügyi gazdálkodása, könyvelési feladatai történnek. Az Újudvari Közös Önkormányzati Hivatal szerkezetében az ASP projekttel érintett kollégák az alábbi eloszlásban vannak jelen az egyes településeken. Újudvari székhelyen: 3 fő pénzügyes, 1 fő iktatás, Sormáson: 1 fő pénzügyes, 1 fő adós (Magyarszentmiklóson dolgozó adós látja el a megállapodás szerint), 1 fő iktatás, Magyarszentmiklóson: 1 fő pénzügyes és iktatással foglalkozó dolgozó, 1 fő adós (ő látja el mindhárom település adóját kettő helyszínen (helyileg Sormáson és Magyarszentmiklóson a Közös Hivatali megállapodás szerint).A projekt keretében, az eszközbeszerzésekhez hasonlóan, külső erőforrások igénybevételével került megvalósításra:

 • Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása,
 • önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja
 • a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása.

Belső erőforrás keretében, a közös hivatal dolgozóinak együttes munkájával került megvalósításra a tesztelés és élesítés. Szintén belső erőforrás keretében valósult meg a projektmenedzsment feladatok ellátása, pályázat megírása, feltöltése, kapcsolattartás, beszerzések összehangolása, egyes tevékenységek helyi szinten lévő szervezése, koordinálása, sikeres megvalósításban valóközreműködés. Az ASP projekt kapcsán sorra kerülő beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettsége nem merült fel a pályázó székhelyönkormányzatnak.

________________________________________________________________________

 

TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013 - Dombhátról - dombhátra

Konzorcium:
Újudvar Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
Csapi Község Önkormányzata
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata
Nagybakónak Község Önkormányzata
Nagyrécse Község Önkormányzata
Zalakaros Város Önkormányzata
Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület

A projekt célja az újraélesztett és tovább fejlesztendő dombvidéki életmód és gazdálkodás mellé újraélessze a települések közösségi életét, új rendezvényekkel, újjászervezett közösségekkel segítse a települések egymás közti kommunikációját, a térségi szemlélet kialakulását, illetve erősödését, az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek egymás közti kapcsolatainak szélesítését, a közösségeken keresztül a fiatalok visszacsábítását a térségbe.

Célkitűzések

 1. fejleszti a térség közösségi kezdeményező és cselekvőképességét azáltal, hogy a 6 település mindegyikét bevonva, településhatárokon átívelő, a már meglévő együttműködésekre alapozott kistáji identitásnövelő cselekvéssorozatot indít el, amellyel a rövid távú projektcélokon túl, a térség hosszú távú társadalmi életképességét is növelni tudja
 2. szinergikus fejlesztést tesz lehetővé az EFOP, a VP és a TOP projektek által megvalósítható, egymásra épülő tevékenységekkel, aminek hatására a rendelkezésre álló fejlesztési források nem aprózódnak el, egy meghatározott – és jónak vélt – irányt követnek. Az elérendő célok úgy illeszkednek helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez, hogy a helyi fejlesztési stratégiák tervezésekor összegyűjtött információk és igények, valamint a működő települési kulturális intézmények, könyvtárak és a közösségek, egyesületek, klubok által összeállított igénylisták közül a projektben:
  1. Új, közös programsorozatot indítunk el, amelyeket a projekt befejezését követően fenntartunk.
  2. A közösségek véleményformálói, a települések döntéshozói és az aktív mag számára képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervezünk.
  3. Összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a térség közös hagyományait és a közösségi múlt fellelhető elemeit, ezzel is új ötletek, kezdeményezések létrehozására ösztönözve a közösségeket.

________________________________________________________________________

 

Magyar Falu Program keretében
„Felelős állattartás elősegítése Újudvar településen”című pályázathoz


A projekt keretében kutya és macska állatok ivartalanítására, oltására és transzparellel történő ellátására biztosított lehetőséget a Magyar Falu Program.
Az önkormányzat előzetes igényfelmérést végzett a településen és kiértesítette a lakosságot a projekt adta lehetőségekről.
A projekt keretében elvégzendő beavatkozások végrehajtására a TASLINDA Kft.- vel kötött szerződést az önkormányzat.

A beavatkozásokat Dr. Bozsoki Attila állatorvossal végezte el.
A projekt eredményeként a településen kevesebb lesz a nem kívánt kutya,macska állatszaporulat.
 

A projekt eredménye:
-       40 kg feletti kan kutya ivartalanítása: 4db
-       40 kg alatti szuka kutya ivartalanítása: 1db
-       40 kg alatti kan kutya ivartalanítása: 5db
-       nőstény macska ivartalanítása: 12db
-       kandúr macska ivartalanítása: 2db
-       kutya veszettség elleni védőoltása: 10db
-       macska veszettség elleni védőoltással történő ellátása: 5db

%g%magyar-falu%g%