Újudvar község belterületi vízrendezése

A TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00041 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A kedvezményezett neve: Újudvar Község Önkormányzata

A projekt címe: Újudvar község belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 124 709 979 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%


A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt építés kivitelezési munkáinak célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, ezáltal a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése.
Tervezett létesítmények teljes hossza: 4143 m.
A projekt során a község kül- és belterületi árkain történne beavatkozás a vízkárelhárítási feladatok megoldása érdekében. Ez azt jelenti, hogy a község belterületének a védelme úgy valósul meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörténik a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és (külterület felé irányuló) tovább vezetésével.
A belterület rendezéssel párhuzamosan a külterületi elvezető árokrendszer rekonstrukciója is tervezésre kerül oly módon, hogy a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, az Újudvari és a Principális csatorna irányába. Első lépés tehát a külterületi árokrendezés, melyet második lépésként (illetve párhuzamosan) a belterületi vízelvezető rendszer rekonstrukciója követ. Ezt a gondolkodásmódot a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” szemlélet jellemzi, ami a vízgyűjtő egészének vizsgálatára épülve a község helyi rendszerére szűkítve és adaptálva tartalmazza a műszaki szükségességeket és megoldásokat.
A belterületi rendezés Újudvar belterületi utcáit (Petőfi, Dózsa, Ifjúság, Ország, Kanizsai és 395 hrsz.), azok árkait és vízelvezető rendszereit érinti az útárkok vízhozam alapján történő méretezés szerinti rendezésével. Ezáltal a község NY-K-i irányú védelme komplex egységként tud kiépülni és funkcionálni.
A projekt várható befejezése: 2022.december 31.

Újudvar községet az elmúlt években többször érte a hirtelen lehulló, nagy intenzitású csapadékok előfordulása esetén a belterületen lefolyó csapadékok okozta káresemény. Ezen események főként a település belterületén jelentkeztek. A község belterületének a védelme úgy valósult meg, hogy a község Ny-i területéről a belterületre érkező külterületi vizek rendezett elvezetése is megtörtént a községbe bekötő árkok rekonstrukciójával, az elvezetendő vizek irányított és (külterület felé irányuló) tovább vezetésével.

A belterület rendezéssel párhuzamosan a külterületi elvezető árokrendszer rekonstrukciója is megvalósult oly módon, hogy a rendszerből érkező vizek kártétel nélkül, burkolt és burkolatlan árokrendszeren keresztül kerülnek tovább- illetve elvezetésre a végső befogadó, az Újudvari és a Principális csatorna irányába.  

A fejlesztés után kapott természeti értékek megtartása, az egészséges környezet megőrzése kedvező helyzetbe hozza a községben élőket, csökken az elvándorlási kedv, növekedik az állandó, illetve ideiglenesen itt tartózkodó lakosság száma. Ezáltal a fejlesztés környezeti hatása pozitív, csatlakozik a környező térség és a régió operatív tervének megvalósításához, perspektívát teremt további projektek megvalósításához.

 

A PROJEKT JELLEMZŐ ADATAI

  1. Ifjúság utca környezete

Az Á-1 jelű árkon a befogadó Principális csatornától indul a beavatkozás. A 0+000-0+755,1 km

szelvények között az árok profilozás valósult meg 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsű hajlással. A 0+755,1 - 1+083,1 km szelvények közötti szakaszon a meglévő árok profilozása és mederburkolása történt. Az 1+083,1 – 1+306 km szelvények közötti szakaszon az Ifjúság utca Ny-i oldali árkában az árok profilozását, meder burkolását történt meg. A meglévő árok az 1+250 km szelvényig tart, ezt követően 56 fm hosszal meghosszabbításra került az árok, a lakóingatlanok végéig.

Á-1 árok hossza 1306 m.

A lakott részen indokolt az á-1-1 árok földárokkénti, az Á-1-2 árok burkolt árokkénti kialakítása összesen 328,9 m hosszon.

Á-1-1 árok hossza 96,3 m.

Á-1-2 árok hossza 235,3 m.

  1. Dózsa György utca

A Dózsa Gy. utcában 811,6 m hosszon a meglévő árkot profilozni, illetve árokburkolattal kellett ellátni (Á-2 j. árok). A rossz állapotú átereszeket új csőáteresszel kell kiépíteni.

Á-2 árok hossza 811,6 m.

A Dózsa György utca útburkolata mellett a Dózsa Gy. u 30. számú ingatlanig bazaltkőből kialakított folyóka-vápa került kialakításra, melyeknek a tovább vezetése a befogadóig történik.

F-9 folyóka hossza: 24,5 m.

  1. Petőfi Sándor utca

Az Á-3 és Á-3-1 jelű árkok profilozása, burkolása a munka tárgya. A meglévő átereszeket Ø50/beton átereszekre cseréltük, 1-1 áteresz meghagyásával, melyek mind átmérőben, mind szintben megfelelőek.

Á-3-1 árok hossza 329,9 m.

Á-3 árok hossza 339,6 m.

Az utca elején az Újudvari patakba való betorkolásnál folyókával kellett elvezetni a vizet (F-6 és F-7 j. folyóka). Ezen a szakaszon csapadékcsatornát is kellett építeni a felsőbb szakaszon építendő árkok befogadóba kötése érdekében (CS-1).

F-6 folyóka hossza 44 m.

F-7 folyóka hossza 21 m.

CS-1 csatorna: Φ50 cm átmérőjű csapadékcsatorna hossza 52,5 m.

  1. Kanizsai utca

A Kanizsai utca K-i oldalán az A-4 jelű árkot 472,5 fm hosszon profilozni kellett 0,4 m fenékszélességgel és 1:1,5 rézsű hajlással. Az árok befogadója az Ország út (7527 sz. Nagykanizsa – Pacsa összekötő út).

Á-4 árok hossza 472,5 m.

  1. Ország utca

A meglévő föld árok a 03 hrsz.-ú területen profilozásra került, a 0+000 – 0+137,8 km szelvények között, a belterületi (49 hrsz) szakaszon 0+137,8 – 0+273 km szelvények között az árok profilozása és meder burkolása történt meg.

A meglévő átereszek Ø50/beton átereszekre kerültek cserélésre.

Á-5 árok hossza 273 m.

  1. 395 hrsz-ú út

A belterületi (lakott részen) burkolt folyókát kellett építeni az út jobb oldalán 136,8 m hosszban (F-8).

F-8 folyóka hossza 136,8 m.

 

TOVÁBBI PROJEKTELEMEK

A projekt megvalósítása során Tervezési feladatok, Építési közbeszerzés, Kötelező nyilvánosság, a Szemléletformálás, a kivitelezési munkákat végig kísérő Műszaki ellenőrzés, valamint a projekt előrehaladását segítő és végző Projektmenedzsmenti munkák is megvalósultak. Elszámolásuk a projekt során megtörtént.

 

ÖSSZEGZÉS

A fejlesztés olyan hiányzó kapacitások megvalósítását célozta meg, amely a 2007-2013-as uniós költségvetési időszakban nem részesült támogatásban.

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó környezetbiztonsági fejlesztés eredményeként csökkent a belterületi károk kialakulásának kockázata. A projekt megvalósítását és fenntartását nem veszélyeztette, illetve veszélyezteti a klímaváltozás, azonban a projekt célja a klímaváltozásra való felkészülés volt a várhatóan egyre gyakrabban előforduló nagy intenzitású csapadék mennyiségének megfelelő elvezetése a településen.

A tervezett fejlesztés mind gazdasági, mind környezeti és lakossági igényeket figyelembe véve indokolt volt.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.