Dombhátról dombhátra

 

Dombhátról - dombhátra
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00013

 

 

Konzorcium:

Újudvar Község Önkormányzata (konzorciumvezető)
Csapi Község Önkormányzata
Magyarszentmiklós Község Önkormányzata
Nagybakónak Község Önkormányzata
Nagyrécse Község Önkormányzata
Zalakaros Város Önkormányzata
Innovatív Dél Zala Vidékfejlesztési Egyesület

Támogatás összege: 52 999 780,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt célja az újraélesztett és tovább fejlesztendő dombvidéki életmód és gazdálkodás mellé újraélessze a települések közösségi életét, új rendezvényekkel, újjászervezett közösségekkel segítse a települések egymás közti kommunikációját, a térségi szemlélet kialakulását, illetve erősödését, az egymáshoz ezer szállal kapcsolódó településeken az emberek egymás közti kapcsolatainak szélesítését, a közösségeken keresztül a fiatalok visszacsábítását a térségbe.

Célkitűzések

  1. fejleszti a térség közösségi kezdeményező és cselekvőképességét azáltal, hogy a 6 település mindegyikét bevonva, településhatárokon átívelő, a már meglévő együttműködésekre alapozott kistáji identitásnövelő cselekvéssorozatot indít el, amellyel a rövid távú projektcélokon túl, a térség hosszú távú társadalmi életképességét is növelni tudja
  2. szinergikus fejlesztést tesz lehetővé az EFOP, a VP és a TOP projektek által megvalósítható, egymásra épülő tevékenységekkel, aminek hatására a rendelkezésre álló fejlesztési források nem aprózódnak el, egy meghatározott – és jónak vélt – irányt követnek. Az elérendő célok úgy illeszkednek helyi igényekhez és a célcsoport igényeihez, hogy a helyi fejlesztési stratégiák tervezésekor összegyűjtött információk és igények, valamint a működő települési kulturális intézmények, könyvtárak és a közösségek, egyesületek, klubok által összeállított igénylisták közül a projektben:
    1. Új, közös programsorozatot indítunk el, amelyeket a projekt befejezését követően fenntartunk.
    2. A közösségek véleményformálói, a települések döntéshozói és az aktív mag számára képzéseket, tapasztalatcseréket, tanulmányutakat szervezünk.
    3. Összegyűjtjük és elérhetővé tesszük a térség közös hagyományait és a közösségi múlt fellelhető elemeit, ezzel is új ötletek, kezdeményezések létrehozására ösztönözve a közösségeket.

Projekt tartalma:

Megvalósult vagy folyamatban lévő részeket ZÖLD HÁTTÉRREL emeltük ki.

Megnevezés

Tartalom részletes leírása

Megvalósító partner

Projektelőkészítés

 

Előzetes tanulmányok költségei:

- szükségletfelmérés,

- célcsoport elemzés,

- helyzetfeltárás

- megalapozó dokumentum

Újudvar

A projekt szakmai vezetője megbízási jogviszonyban

Közösségfejlesztő megbízási jogviszonyban

Projektmenedzsment

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható

közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása

 

1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés: 0-4 hónap

A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik 

Közösségi interjúk. 30 db

IDZ

közösségi felmérés, 1 db

közösségi beszélgetések, közösségi tervező műhelyek a helyi cselekvési terv elkészültéig havonta 1 alkalommal

térségi cselekvési terv és rendezvénynaptár elkészítése

2. A projekt által érintett térség, közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, 5-12 hó közművelődési, könyvtári, valamint az egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével.

A célterület településeinek együttműködésének történeti feltárása, a közös történelmi kultúrkincs bemutatása, közösségi terek, könyvtárak, művelődési intézmények bevonása.

LETÖLTHETŐ:

Közös történelmi kultúrkincs 1-40 oldal

Közös történelmi kultúrkincs 41-105 oldal

Csapi

 

Közösségi akciók, tevékenységek, események megvalósítása

3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása 7-42 hónap a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

 

a. A területi hagyományok és közösségi eredmények feltárása, rögzítése és bemutatása (1 db elektronikus gyűjtemény)

Nagyrécse

b. közösségi szomszédolások egymás ünnepeinek látogatása; 18 alkalom

c. közösségi kiállítás 1 db szervezése

d. közösségi találkozók, 1 db

civil fórum szervezése.

Folyamatok elindítása a tervezést követően félévente egy új folyamat elindítása

1.  A települési értékek, erőforrások, szokások és ünnepek feltárása, elektronikus kalendárium készítése;

Magyarszentmiklós

2. Rendezvények adatbázisának kialakítása helyi események elektronikus adatbázisának elkészítése;

3. A térségi értéktár bizottság megalapítása, működtetése, a helyi és térségi történelem feltárása, a mindennapok megörökítése a helyi lakosok és a könyvtárak, muzeális és közművelődési intézmények bevonásával:

4. A generációk tudáscseréjéhez kapcsolódó tudásmegosztások időseknek

5. Mindennapos informatikai tudásmegosztások civileknek

6. A vidéki települések jövőképének tervezése, alakítása jövőkép klub formájában.

7. ismeretterjesztő előadássorozat;

- közöségépítés, kapcsolati háló 1 db

- fenntartható környezet, ökológiai ismeretek 2 db

- egyesülési és civil ismeretek 1 db

Programok megvalósítása a tervezést követően félévente egy új program, a térségre jellemző kulturális programsorozat tervezése és elindítása

Térségi programsorozat indítása. Összesen 15 kulturális program a 16-ból, az érintett 6 település bevonásával

 

 

2

Csapi

IDZ

2

Magyarszentmiklós

2

Nagybakónak

3

Nagyrécse

3

Újudvar

3

Zalakaros

Részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése

A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező részvételi fórumok elindítása/meglévők fejlesztése, a projekt teljes időtartamában. Az első évben négy, a továbbiakban évente két alkalommal. A részvételi fórumokon a közösségfejlesztési folyamat eredményeit szükséges értékelni, az érzékelt hatásokat elemezni és a helyi cselekvési tervet aktualizálni.

1. tervező és értékelő kerekasztalok; 2+1+1+1 =5 db

- térségi fejlesztő bizottságok 2+1+1+1 =5 db

Nagybakónak

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése

1 db honlap és kapcsolódó közösségi oldal létrehozása

IDZ

4 db hírlevél készítése és terjesztése 2.500 példányban a 6 db információs ponton és publikálása a honlapon

A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentum készítése

4. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi fórumok keretei között való áttekintése és megújítása:

HEP-ek áttekintése és megújítása

Nagybakónak

 

Képzések szervezése

6. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:

a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt módszertanát követve, valamint az abban biztosított közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett kell megvalósítani. A közösségfejlesztési folyamatba be kell vonni a településen működő közművelődési, könyvtári vagy muzeális intézményeket, illetve ezek valamelyikét, intézmény hiányában legalább egy, a településen helyi közösséggel foglalkozó személyt

1. a közösségfejlesztési folyamatban érintett kulcsszerepet betöltő lakosoknak 4 óra

Nagybakónak

2. a közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában „résztvevő szakembereknek 4 óra

Nagybakónak

3. a település vezetőinek (polgármester, képviselő-testületi tagok) 4 óra

Nagybakónak

- 1 db belföldi tanulmányút 40 fő

a közösségfejlesztési folyamatban kulcsszerepet betöltő lakosok, szakemberek, a projektben kulcsszereplő „központi mag” és a település vezetők közös részvételével

Csapi

A Cselekvő közösségek által szervezett képzések és tapasztalatcserék

A megvalósításban részt vevő közösségfejlesztő, valamint a konzorciumi partnerként bevonásra kerülő közművelődési, könyvtári, intézmény legalább egy-egy munkatársa és a projekt szakmai vezetője a program megkezdését követő legfeljebb 3 éven belül közösségfejlesztő végzettséget/képesítést/tanúsítványt szerez

- az SzPk-00009-14-04 0 03 3 azonosító számú „Közösségfejlesztő” szakmai programkövetelmény alapján engedélyezett felnőttképzési program;

Újudvar

A megvalósításban részt vevő közművelődési intézmények egy munkatársa vagy intézmény hiányában a településen helyi közösséggel foglalkozó személy részt vegyen a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt által biztosított képzéseken.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

2. Nyilvánosság biztosítása – az ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján.

„C” típusú tájékoztató tábla, A2 méretű,

Újudvar

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

Aloldal létrehozása meglévő weboldalon

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

4. Közlekedésbiztonsági programok:

- A védtelen közlekedők (gyalogosok, kerékpárosok) közlekedésbiztonságát célzó szemléletformáló kampány megvalósítása.

 

- Szemléletformáló tevékenységek:

o kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;

o információs kiadványok készítése,

o gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.

Nagyrécse

5. Bűnmegelőzési program

Programsorozat szervezése az áldozattá válás (betörés, rablás) elkerülése és az internetes bűncselekmények (csalás, cyber bullying) megelőzése érdekében

IDZ

6. A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan település, településrész, térség lakosságának közösségi részvételét, aktivitását elősegítő közösségi akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

Közösségi találkozók, 2 db civil fórum szervezése

Csapi

Térségi programsorozat indítása. Összesen 16 kulturális program az érintett 6 település bevonásával

(a cselekvési tervet megelőzően 1 db a 16-ból)

Zalakaros

Eszközbeszerzés

Szakmai programok megvalósításához kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése

 

Nagy rendezvénysátor, rendezvénysátor (8x4 m)

Újudvar

Sörpad szettek, kis rendezvénysátor (3x3 m)

Újudvar

Közösségi Információs Pontok kialakítása a 6 együttműködő település közösségi terei, vagy önkormányzati hivatali helyiségeiben

Zalakaros

 

Dombhátról – dombhátra weboldal: https://dombhatrol-dombhatra.hu

Tersegunk.hu weboldal: https://tersegunk.hu

Konzorciumvezető (Újudvar Község Önkormányzata) Dombhátról - dombhátra aloldala: http://www.ujudvar.hu/dombhatrol-dombhatra

Dombhátról – dombhátra facebook oldal: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083093661122

 

A projekt befejezési dátuma: 2023. 06. 30.